PRIVACYBELEID

De online winkel Allroundfood, op de website allroundfood.be, bedrijfs-ID VKV BVBA, gebaseerd in MAART 2020, verwerkt persoonsgegevens die door de Klant zijn verstrekt, om aan de Algemene Voorwaarden te voldoen en deze aanvullend te bevestigen, om elektronische bestellingen en verzendingen te verwerken en voor de noodzakelijke communicatie gedurende een wettelijk verplichte periode.

Algemene bepalingen

1. Verwerkingsverantwoordelijke voor persoonsgegevens, in overeenstemming met de AVG (hierna "Verordening" genoemd) is allroundfood.be, bedrijfs-ID VKV BVBA, gebaseerd in Anderlecht (hierna "Verwerkingsverantwoordelijke" genoemd);

2. De contactgegevens van de Verwerkingsverantwoordelijke zijn: e-mail: vkv@outlook.be.

3. Persoonsgegevens is alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

De bron van persoonsgegevens

1. De Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt persoonsgegevens die zijn verkregen met toestemming van de Klant en verzameld via het contract voor de aankoop en uitvoering van de elektronische bestelling die in de online winkel is gemaakt.;

2. De Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt enkel de identificatie- en contactgegevens van de Klant, die nodig zijn voor de uitvoering van het koopcontract;

3. De Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt persoonsgegevens voor de verzend- en boekhoudkundige doeleinden en voor de noodzakelijke communicatie tussen de contractanten voor de duur die wettelijk vereist is. Persoonsgegevens zullen niet openbaar worden gemaakt en zullen niet worden overgezet naar andere landen.

Doel van de gegevensverwerking

De Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt persoonsgegevens van de Klant voor de volgende doeleinden:

1. Registratie op de website www.allroundfood.be in overeenstemming met Hoofdstuk 4, Sectie 2 van de AVG;

2. Voor de uitvoering van de elektronische bestelling dat door de Klant gemaakt is (naam, adres, e-mail, telefoonnummer);

3. Om wetten en voorschriften na te leven die voortvloeien uit de contractuele relatie tussen Klant en Verwerkingsverantwoordelijke;

4. Persoonsgegevens zijn nodig voor de uitvoering van het koopcontract. Het contract kan niet worden afgesloten zonder de persoonsgegevens.

Duur van de opslag van persoonsgegevens

1. De Verwerkingsverantwoordelijke slaat persoonsgegevens op voor de periode die nodig is voor de nakoming van rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de contractuele relatie tussen Verwerkingsverantwoordelijke en Klant en voor de duur van 3 jaar na het einde van de contractuele relatie;

2. De Verwerkingsverantwoordelijke moet alle persoonsgegevens verwijderen na het verstrijken van de periode die nodig is voor de opslag van persoonsgegevens.

Ontvangers en verwerkers van persoonsgegevens

Derde partijen die persoonsgegevens van de Klant verwerken zijn onderaannemers van de Verwerkingsverantwoordelijke. Diensten van deze onderaannemers zijn onmisbaar voor de succesvolle uitvoering van het contract voor de aankoop en verwerking van de elektronische bestelling tussen Verwerkingsverantwoordelijke en Klant.

Onderaannemers van de Verwerkingsverantwoordelijke zijn:

  • Webnode AG (online winkel systeem);
  • Verzendbedrijf;
  • Google Analytics (website analytics);

Rechten van de Klant

In overeenstemming met de Verordening heeft de Klant recht op:

1. het recht op toegang tot persoonsgegevens;

2. het recht op rectificatie van persoonsgegevens;

3. het recht op wissing van persoonsgegevens;

4. het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens;

5. het recht op dataportabiliteit;

6. het recht om de toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken, schriftelijk of via e-mail op: info@allroundfood.be;

7. het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit in geval van vermoedelijke schending van de Verordening.

Beveiliging van persoonsgegevens

1. De Verwerkingsverantwoordelijke verklaart alle technische en organisatorische voorzorgsmaatregelen te treffen die noodzakelijk zijn voor de bescherming van persoonsgegevens;

2. De Verwerkingsverantwoordelijke heeft technische voorzorgsmaatregelen getroffen om de opslagruimtes voor gegevens te beveiligen, met name het beveiligen van de toegang tot de computer met een wachtwoord, het gebruik van antivirussoftware en het uitvoeren van regelmatig onderhoud aan de computers.

Slotbepalingen

1. Door een elektronische bestelling te plaatsen op de website www.allroundfood.be, bevestigt de Klant op de hoogte te zijn van alle voorwaarden voor de bescherming van persoonsgegevens en aanvaardt deze volledig;

2. De Klant aanvaardt deze regels door het vakje in het aankoopformulier voor bestellingen aan te vinken;

3. De Verwerkingsverantwoordelijke kan deze Regels op elk moment bijwerken. De nieuwe, bijgewerkte versie moet op zijn website worden gepubliceerd.

Deze Regels treden in effect op [25/03/2020]

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene Verkoopsvoorwaarden

1. Toepasselijkheid

Op al onze leveringen, diensten en aanbiedingen zijn onderstaande voorwaarden van toepassing. Door het bestellen van een goed, respectievelijk door het aanvaarden van onze levering of dienst, wordt onze relatie geacht afstand te doen van eventuele eigen voorwaarden. Afwijkingen zijn slechts geldig indien wij ze schriftelijk aanvaarden.

2. Betaling

a. Alle betalingen dienen contant te gebeuren in Brussel in euro en zonder dat enig recht op compensatie en/of korting is toegelaten.
b. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling contant te geschieden.
c. Bij niet tijdige betaling behouden wij ons het recht voor om verdere bestellingen en leveringen op te schorten of de bestelling en leveringen als verbroken of ontbonden te beschouwen (zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomt is vereist), onverminderd ons recht om volledige schadevergoeding van onze relatie te vorderen.
d. Bij niet tijdige betaling is onze relatie van rechtswege aan ons een rente verschuldigd van 15% per jaar, zonder dat ingebrekestelling vereist is.
e. Iedere niet op haar vervaldag betaalde factuur zal bovendien zonder ingebrekestelling bij toepassing van art. 115, 1226 en 1147 van het Burgerlijk Wetboek, onverminderd de kosten en de rent, conventioneel en forfaitair verhoogd worden met 15% van het verschuldigde bedrag bij wijze van schadevergoeding en dit met een minimum van €62 per factuur, dit tot dekking van kosten van alle aard welke werden gemaakt.
f. Daar het verlopen van de vervaldag der factuur is onze relatie zonder verdere aanmaning in gebreke bij toepassing van art. 1139 van het Burgerlijk Wetboek.
g. Alle goederen blijven onze eigendom tot de volledige betaling van de factuur.

3. Reclamaties

Geen enkele klacht wordt nog aanvaard:
a. Bij afhaling: na ontvangst der goederen in onze magazijnen.
b. Bij levering: na vertrek van de goederen ui onze magazijnen.
De goederen worden dan geacht in goede staat ontvangen te zijn door de koper of zijn verantwoordelijke.
Klachten vanwege onze relatie schorsen niet de plicht tot betaling vanwege onze relatie.

4. Transport

a. Op vraag van onze relatie, verzorgen wij het transport van de goederen naar de door onze relatie gewenste plaats.
b. Voor schade tijdens het transport zijn wij uitdrukkelijk niet aansprakelijk.
c. Vanaf de levering van de goederen op de door onze relatie gewenste plaats is beschadiging, diefstal, verduistering van de goederen, alsmede alle schade, hoe ook genaamd, daarna aan die goederen toegebracht voor rekening en risico van de opdrachtgever.
d. Onze relatie geeft volmacht om steeds, zowel op vakantie-, zon-, feest- en zaterdagen, de goederen te overhandigen aan iemand die verbonden is aan de door onze relatie gewenste plaats, zonder dat enige verantwoordelijkheid op on rust.
e. Tussen partijen geldt de inhoud van de afleveringsbon al volledig bewijs.

5. Bevoegde rechtbank

Bij betwisting al enkel de Rechtbank van Brussel alleen bevoegd zijn.

6. Citrusvruchten

Geconserveerd met Difenyl, Orthofenylfenol of Natriumorthofenylfenolaat of anders, volgen aanduiding op verpakking.

Conditions Générales de Vente

1. Application des conditions

Sur toutes nos livraisons, servies ou offres les conditions ci-dessous sont d'application. Par le seul fait d'une commande, ainsi que par l'acceptation de notre livraison ou service, notre relation sera régie par nos conditions de vente à l'exclusion de toutes autres pouvant figurer sur les documents émanants de votre part.

2. Paiement

a. Tous les paiements doivent se faire au comptant en Euro à Bruxelles sans que ceci donne droit à des compensations ou remises.
b. La paiement se fera comptant sauf stipulations contraires explicites par écrit.
c. En cas de paiement tardif nous nous réservons le droit d'interrompre toute commande ou livraison en cour. Nous nous réservons également le droit de considérer comme suspendue ou annulée toute commande ou livraison (et ceci sans intervention judiciaire) non obstat le droit de réclamer une indemnisation complète.
d. En cas de paiement tardif il nous sera dû un intérêt de 15% par an et ceci sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure préalable.
e. Toute facture non payée à son échéance, sera augmentée forfaitairement de 15% de la somme due, à titre de dommages et intérêts, sans exclure les autres intérêts et frais, avec un minimum de €62 par facture, pour la couverture de frais de toutes sortes occasionnés, tous ceci en application des articles 1152, 1226 et 1147 du Code Civil.
f. Par le seul fait du dépassement de la date d'échéance d'une facture, notre relation sera considérée comme interrompue par application de l'article 1139 du Code Civil, et ceci sans qu'il soit besoin de mise en demeure préalable.
g. Les marchandises restent notre propriété jusqu'au paiement complet de la facture.

3. Réclamations

Aucun réclamation ne sera acceptée :
a. En cas d'enlèvement : après la réception de la marchandise en nos magasins.
b. En cas de livraison : après le départ de la marchandise de nos magasins.
Les marchandises seront dès lors, considérées comme étant réceptionnées en bon état par l'acheteur ou son préposé.
Toute réclamation du client ne permet pas la suspension des paiement par celui-ci.

4. Transport

a. Sur demande du client nous effectuerons le transport des marchandises vers un endroit indiqué par celui-ci.
b. Nous déclinons toute responsabilité pour les dégâts occasionnés lors du transport.
c. Après livraison de la marchandise à l'endroit souhaité par le client, tout détérioration, vol ou disparition de celle-ci, ainsi que tout dégâts de quelque nature que ce soit, occasionné à celle-ci après coût, sera pour la compte et la responsabilité du client.
d. Le client nous donne les pleins pouvoirs, pour la livraison des marchandises en toutes circonstances, aussi bien, pendant les vacances, jours fériés ou week-end, à une personne responsable et à l'endroit indiqué par l'acheteur, sans aucune responsabilité de notre part.
e. Entre parties le contenu du bon de livraison fera fois comme preuve complète.

5. Juridiction compétentes

En cas de litige de Tribunal de Bruxelles sera seul compétent.

6. Fruits citrus

Conservés au Diphényl, Orthopénylphénol, Orthophénylpénate de Sodium, ou autres, suivant indication sur l'emballage.